مرد، شوهر شرافتمندی است که به هر کاری وارد می شود، کوتاهی در آن بیش از آن که تحمل آن موجب عزت او شود، او را رسوا می کند. همانطور که به طور کلی سودمندی شمرده می شود، هیچ کس نمی تواند بی فایده تر باشد. هر چه بزرگتر می شویم باید آرام تر هضم کنیم، اشتهایمان کمتر می شود، شیره معده ما دیگر آنقدر گویا نیست، آن تسلط قاطع را از دست داده است که هر چیزی را که

تماس با ما