IRS به مالیات دهندگان اجازه می دهد تا قراردادهای اقساط ماهانه برای تسویه بدهی های مالیاتی خود تنظیم کنند. با این حال، طبق استاندارد، اعضا نباید ترتیبات برنامه‌ریزی مالیاتی را ایجاد، تشویق یا ترویج کنند که (i) برای دستیابی به نتایجی مغایر با قصد واضح پارلمان در تصویب قوانین مربوطه باشد و/یا (ii) بسیار مصنوعی یا بسیار زیاد باشد. ساخته شده و به دنبال بهره برداری از کاستی ها در چارچوب قوانین مربوطه است. درآمد خانواده آنها تقریباً 60000 دلار

تماس با ما